Report Workplace Hazards


Report Workplace Hazards

How to Report Workplace Hazards

  

By Phone:  Call (702) 486-9020 (Southern Nevada) or (775) 688-3700 (Northern Nevada).  
By Internet:   http://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html
By Mail:  For Southern Nevada:  Nevada OSHA, 1301 N Green Valley Pkwy Ste #200, Henderson, NV 89074; For Northern Nevada: Nevada OSHA, 4600 Kietzke Lane, Bldg F, Ste #153, Reno, NV 89502